Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Toepasselijkheid
Artikel 2 - Aanbiedingen
Artikel 3 - Prijzen
Artikel 4 - Levering
Artikel 5 - Reclames en garantie
Artikel 6 - Eigendomsvoorbehoud
Artikel 7 - Overmacht
Artikel 8 - Aansprakelijkheid
Artikel 9 - Productaansprakelijkheid in het bijzonder
Artikel 10 - Betaling
Artikel 11 - Annulering
Artikel 12 - Intellectuele eigendomsrechten
Artikel 13 - Geschillen

Artikel 1 - Toepasselijkheid
 1. Ten aanzien van alle aanbiedingen, leveringen en overeenkomsten tussen Trailer and Tools (verkoper) en kopers zijn de navolgende voorwaarden van toepassing. Op een afwijking van deze voorwaarden kan slechts een beroep worden gedaan, indien de verkoper daarmee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.
 2. De toepasselijkheid van de door de koper gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Voor zover deze algemene voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.
 4. Onder schriftelijk wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per telefax of langs elektronische weg.

Artikel 2 - Aanbiedingen
 1.  Alle door verkoper uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend
 2. Een overeenkomst komt pas tot stand doordat verkoper de order schriftelijk heeft bevestigd of doordat verkoper met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen. Door vertegenwoordigers van verkoper opgenomen bestellingen en eventueel later gemaakte afspraken of wijzigingen binden verkoper slechts nadat deze schriftelijk door verkoper zijn bevestigd.
 3. Bestellingen waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven,

Artikel 3 - Prijzen
 1. Tenzij anders vermeld zijn prijzen:
  • gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten.
  • gebaseerd op Trailer And Tools, Hengelo ov, the Netherlands
  • exclusief B.T.W.(of anders speciaal genoemd inclusief btw), invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten
  • exclusief de kosten van verpakkingen
  • vermeld in Euro’s.
 2. Oude vermelde prijzen vervallen met het verschijnen van nieuwe prijslijst(en). Ondanks dat ze nog niet gewijzigd zijn, kunnen er geen rechten aan ontleend worden.
  Verkoper is - ook in geval van nabestellingen- steeds gerechtigd de prijzen te berekenen, geldend op de dag van aflevering, alsmede na het tot stand komen van de overeenkomst plaatsgehad hebbende prijsstijgingen door te berekenen.
 3. De in onze katalogus / website aangeboden artikelen kunnen zonder voorafgaande melding worden gewijzigd en verbeterd. Trailer and Tools verklaart dat deze catalogus op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Evenwel kan op geen enkele wijze worden ingestaan voor de juistheid of volledigheid van informatie. Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. Bij bestellingen door koper aanvaardt deze zonder voorbehouden onze algemene leveringsvoorwaarden. Deze worden op aanvraag aan U verstuurd.

Artikel 4 - Levering
 1. Indien de verkoper op basis van de overeengekomen Incoterm verantwoordelijk is voor het transport, zullen eventuele specifieke wensen van de koper inzake het transport c.q. de verzending, slechts worden uitgevoerd indien de koper verklaard heeft de meerkosten daarvan te zullen dragen.
 2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering ex works, Hengelo , Nederland .
 3. Verkoper behoudt zich het recht voor order(s) in gedeelten uit te leveren. Koper is verplicht op de deellevering betrekking hebbende facturen te voldoen.
 4. Opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering en zijn nimmer te beschouwen als fataal. Verkoper is niet eerder in verzuim ten aanzien van de levertijd dan nadat zij schriftelijk in gebreke is gesteld door koper, deze haar hierbij in de gelegenheid heeft gesteld alsnog te leveren binnen een redelijke termijn en verkoper hieraan geen gevolg heeft gegeven.
 5. De opgegeven levertijd vangt aan zodra verkoper de order schriftelijk heeft bevestigd dan wel een aanvang heeft
  gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst.
 6. Overschrijding van de levertijd verplicht verkoper nimmer tot enige boete- of schadevergoeding. De koper heeft alleen bij excessieve levertijdoverschrijding (meer dan 12 weken) recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding wordt veroorzaakt door overmacht.
 7. Wanneer de goederen na het verstrijken van de levertijd door de koper niet zijn afgenomen, kan verkoper naar keuze (i) de overeenkomst ontbinden of (ii) de goederen voor rekening en risico van koper opslaan. Alle uit bovenstaande omstandigheden voortvloeiende kosten, waarin onder andere begrepen de kosten van opslag en eventuele minderopbrengst, komen voor rekening van koper.
 8. Verkoper is bevoegd om - indien zij dit noodzakelijk, dan wel wenselijk acht - voor een juiste uitvoering van de overeenkomst
  anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de koper zullen worden doorberekend conform de verstrekte
  prijsopgaven. Zo mogelijk en/of zo nodig zal verkoper hieromtrent met de koper overleg plegen.
 9. Indien het geleverde in aantallen, hoeveelheid en gewichten minder dan 5 % afwijkt van hetgeen is overeengekomen, zal de koper desondanks gehouden zijn het geleverde te accepteren. In dat geval heeft de koper geen recht op levering of terugzending van de verschillen tussen het geleverde en het overeengekomene, noch bestaat alsdan een recht voor koper tot het vorderen van schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 10. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor vervolgschade aan producten / materieel, die zijn veroorzaakt door producten die ons zijn geleverd.

Artikel 5 - Reclames en garantie
 1. De koper is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten en/of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van verkoper dat de goederen ter beschikking van de koper staan.
 2. Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij (af)levering aanwezig zijn, dient de koper op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, alvorens hij de goederen in ontvangst neemt en dient hij, binnen 3 x 24 uur, aan verkoper te zenden.
 3. Klachten worden alleen in behandeling genomen indien deze schriftelijk en rechtstreeks aan verkoper zijn gedaan en binnen 8 dagen na levering in bezit zijn van verkoper.
 4. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na factuurdatum.
 5. Terugzending van goederen is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper. In alle gevallen reizen geretourneerde goederen voor rekening en risico van koper.
 6. Indien een klacht binnen de daarvoor gestelde termijn terecht wordt geuit en voldoet aan de ter zake gestelde
  bepalingen, is verkoper uitsluitend gehouden om te harer keuze over te gaan tot reparatie, vervanging van het goed of
  onderdeel, of creditering van het desbetreffende factuurbedrag. In geen geval is verkoper gehouden tot vergoeding van
  andere kosten en/of schade. De vervangen onderdelen of het vervangen goed blijven/worden eigendom van verkoper.
 7. De garantietermijn beloopt nimmer meer dan 12 maanden na aflevering, tenzij verkoper en koper een langere periode schriftelijk zijn overeengekomen. Na reparatie of vervanging loopt de oorspronkelijke garantietermijn door; er begint geen nieuwe garantieperiode tenzij anderszins schriftelijk overeengekomen.

Artikel 6 - Eigendomsvoorbehoud
 1. Alle geleverde goederen blijven uitsluitend eigendom van verkoper tot aan het moment waarop alle vorderingen - uit hoofde van deze of eerdere leveranties - van verkoper op koper volledig door koper zijn gekweten. De goederen kunnen terstond door verkoper worden teruggevorderd indien koper niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan of verkoper aanleiding heeft aan te nemen dat koper niet aan zijn verplichting zal voldoen. De aan de terugname verbonden kosten zullen aan koper in rekening worden gebracht.
 2. Het is koper toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen binnen zijn normale bedrijfsuitoefening te gebruiken c.q. te verkopen tenzij door koper surseance van betaling is gevraagd of de koper in staat van faillissement is verklaard.
 3. Ingeval van be-, verwerking of vermenging van het geleverde door of bij de wederpartij, verkrijgt verkoper het medeeigendomsrecht in het (de) nieuwe ontstane goed(eren) c.q. de hoofdzaak en wel voor de waarde van de door verkoper
  geleverde (oorspronkelijke) goederen.
seller

Artikel 7 - Overmacht
 1. Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit hoofde van een overeenkomst, indien zij daartoe
  verhinderd is als gevolg van overmacht.
 2. Als overmacht zal gelden iedere omstandigheid tengevolge waarvan de normale uitvoering der overeenkomst redelijkerwijze
  niet door koper kan worden verlangd, zoals: oorlog of oorlogsgevaar, onverschillig of Nederland al dan niet
  rechtstreeks betrokken is, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, staat van beleg, oproer, sabotage, overstroming, brand of
  andere vernietigingen in fabrieken of magazijnen, uitsluiting, bedrijfsbezetting, werkstakingen, in gebreke blijven van
  fabrikanten of leveranciers etc.
 3. Wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft voortgeduurd, hebben zowel verkoper als koper het
  recht de overeenkomst door ontbinding te beëindigen. Koper is in dat geval niet gerechtigd tot enige schadevergoeding.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid
 1. Behoudens het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van verkoper en behoudens de wettelijke aansprakelijkheid
  op grond van dwingendrechtelijke bepalingen, is verkoper nimmer aansprakelijk voor enige door koper geleden
  schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade, bedrijfsschade of milieuschade dan
  wel schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden wordt voorts uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. In ieder geval is verkoper niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het onzorgvuldig of
  onvoorzichtig gebruik van de goederen, dan wel gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzingen van het geleverde of
  door de ongeschiktheid van het geleverde voor het doel waarvoor de koper het heeft aangeschaft en/of heeft gebruikt.
 3. Indien en voor zover, ondanks het voorgaande, op verkoper enige aansprakelijkheid rust, uit welke hoofde dan ook, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag gelijk aan de netto factuurwaarde van de betrokken goederen, met
  dien verstande dat verkoper hoogstens en uitsluitend aansprakelijk zal zijn tot een bedrag van maximaal € 100.000,- per schadegeval. Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis/ schadegeval.
 4. Koper vrijwaart verkoper voor aanspraken van derden wegens schade, opgetreden in verband met door koper aan deze derden geleverde zaken, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken een direct gevolg zijn van grove schuld of opzet van de zijde van verkoper en koper bovendien aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.

Artikel 9 - Productaansprakelijkheid in het bijzonder
 1. Ter voorkoming van onjuist en onzorgvuldig gebruik, dan wel gebruik van de geleverde producten voor doeleinden waarvoor deze producten niet zijn bestemd, zijn kopers, die op hun beurt deze producten in het kader van hun commerciëleactiviteiten verkopen, verhuren, leasen enz, gehouden hun kopers, huurders enz. een goedeproductomschrijving en gebruikershandleiding ter hand te stellen.
 2. As far as buyers the products are not made available directly to the end user, they submit the agreements with their customers, the same stipulation as to include under 38 set.
 3. a. Indien en voor zover verkoper gehouden zal zijn schade te vergoeden ontstaan/veroorzaakt door een door
  verkoper gefabriceerd of in de EG geïmporteerd gebrekkig product zoals bedoeld in de richtlijn van de Raad van de
  Europese Gemeenschappen inzake de aansprakelijkheid voor producten met gebreken van 25-07-’85 (PbEG nr. L 210),
  zal verkoper deze schade in haar geheel kunnen verhalen op haar kopers, die het gestelde in de arikelen 38 en 39 niet
  zijn nagekomen
  b. Hebben kopers wel voldaan aan het gestelde in de artt. 38 en 39, dan zijn kopers slechts gehouden 50% van de door
  verkoper te betalen schadevergoeding aan verkoper te vergoeden.
  c. Indien het gaat om serieschaden, waarbij niet precies vastgesteld kan worden van welke kopers de betreffende producten
  afkomstig zijn, aanvaardt de koper, bij toepassing van art. 40a + b schadeplichtigheid analoog de aantallen, die
  hij van het betreffende product van verkoper heeft gekocht.
  De boekhouding van verkoper levert hiervan het uitsluitend bewijs.
 4. Voor het geval op de tegen verkoper gerichte vordering tot vergoeding van produc tschade, van toepassing is het
  recht van een EG-lidstaat, die gebruik heeft gemaakt van de limiteringoptie van art. 16 lid 1, van de EG-richtlijn van
  25-07-’85 (PbEG nr. L 210), sluit verkoper, voor het geval een contractpartij uit hoofde van productaansprakelijkheid
  ageert, elke aansprakelijkheid c.q. gehoudenheid tot vergoeding van productschade, die de betreffende limiet te boven
  gaat, uit.

Artikel 10 - Betaling
 1. Koper is behoudens anders luidend beding verplicht de facturen binnen 30 dagen na factuurdatum zonder opschorting en aftrek van enige korting te voldoen. Verrekening met enige vordering op verkoper is uitgesloten.
 2. Indien koper het verschuldigde factuurbedrag niet tijdig voldoet, is hij vanaf het verstrijken van de betalingstermijn
  van rechtswege in verzuim en vanaf het intreden van het verzuim aan verkoper een rente verschuldigd van 1,25% van
  het factuurbedrag voor elke maand of gedeelte daarvan, waarmede de betalingstermijn is overschreden.
 3. Alleen die betalingen zijn geldig, die op de door verkoper aangegeven wijze zijn verricht.
 4. Buiten het verschuldigde bedrag is verkoper gerechtigd van koper alle kosten te vorderen, die door niet-betaling van
  koper zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke inningkosten. De buitengerechtelijke inningkosten
  bedragen 15% van het onbetaald gebleven bedrag met een minimum van € 25,00.
 5. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de koper - uitsluitend ter beoordeling
  van verkoper - voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
 6. Verkoper is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de koper
  zekerheid te eisen dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden, waaronder gehele
  of gedeeltelijke vooruitbetaling. Weigering van de koper om de verlangde zekerheid te stellen, geeft verkoper het recht
  haar verplichtingen op te schorten en geeft haar uiteindelijk het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke
  tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van eventueel door haar
  geleden schade.

Artikel 11 - Annulering
 1. Annulering van een opdracht door koper is in beginsel niet mogelijk. Indien koper een opdracht niettemin geheel of gedeeltelijk annuleert, ten gevolge van welke oorzaak dan ook, is hij gehouden aan verkoper alle met het oog op de uitvoering van de opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (onder andere kosten van voorbereiding, opslag en dergelijke) te vergoeden, onverminderd het recht van verkoper op vergoeding wegens winstderving en overige schade.
 2. Door koper zijn in geval van annulering tevens annuleringskosten verschuldigd. Deze bedragen 20% van de hoofdsom, te vermeerderen met BTW en vermeerderd met € 5,00 administratiekosten.

Artikel 12 - Intellectuele eigendomsrechten
 1. Verkoper behoudt zich al haar rechten voor op het gebied van intellectuele eigendom in verband met door haar geleverde goederen. Verkoper is en blijft exclusief rechthebbende van het auteursrecht, het recht van tekening of model of enig ander intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot al hetgeen verkoper heeft gemaakt (of heeft laten maken) in het kader van de aan haar verstrekte opdracht, totdat schriftelijk een andersluidende afspraak is gemaakt door partijen.
 2. Het is koper niet toegestaan om geleverde producten geheel of gedeeltelijk te wijzigen of van een andere merknaam te voorzien, of het betreffende merk op andere wijze te gebruiken dan wel in eigen naam te registreren.

Artikel 13 - Geschillen
 1. Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
  Tenzij verkoper er voor kiest het geschil aan arbitrage te onderwerpen, zullen alle geschillen bij uitsluiting berecht
  worden door de Nederlandse burgerlijke rechter, binnen wiens ambtsgebied de hoofdvestiging van verkoper is gelegen
  zulks onverminderd de bevoegdheid van verkoper het geschil desgewenst voor te leggen aan een andere bevoegde
  rechter.
Zirkoonstraat 10
7554 TT Hengelo

Tel: 074-851 34 34

info@trailerandtools.nl
www.trailerandtools.nl
Powered by Lightspeed